در ایام برگزاری دوازدهمین نمایشگاه  بین المللی صنعت غلات،آرد ونان Ibex2019 جناب آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صمت  از نمایشگاه بازدید فرمودند.

در ایام برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات،آرد ونان Ibex2019 جناب آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صمت از نمایشگاه بازدید فرمودند.

در ایام برگزاری دوازدهمین نمایشگاه  بین المللی صنعت غلات،آرد ونان Ibex2019 جناب آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صمت  و جناب آقای مرتضوی  رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران  ،جناب آقای دکتر کریمی رئیس محترم کانون هماهنگی دانش،صنعت و بازار زنجیره گندم ،جناب آقای مهندس علیرضا بیگی نماینده محترم مجلس و جمعی از نمایندگان از شرکت بازرانی دولتی ایرانGTC  از نمایشگاه بازدید نمودند و با مديران شركت ها و كارشناسان شركت هاي حاضر در نمايشگاه به بحث و گفتگو در مورد نقاط ضعف و قوت اين  صنعت پرداختند.